ACM-ICPC 区域赛

ACM-ICPC Regional

Monologue

上海大学, 上海 @ 2014.12
金牌
第5名

Leader 钟亮 Zhong Liang

Teamer 吴优 Wu You


team009

西北工业大学, 西安 @ 2014.10
金牌
第9名

Leader 钟亮 Zhong Liang

Teamer 吴优 Wu You


NameSpace

华南理工大学, 广州 @ 2014.11
银牌
第21名

Teamer 黄鑫 Huang Xin

Teamer 朱颖 Zhu Ying


team012

华南理工大学, 广州 @ 2014.11
银牌
第22名

Teamer 邹鹏 Zou Peng

Teamer 苏曼娜 Su ManNa


FZU_yy_dream

上海大学, 上海 @ 2014.12
铜牌
第41名


NameSpace

上海大学, 上海 @ 2014.12
铜牌
第41名

Teamer 黄鑫 Huang Xin

Teamer 朱颖 Zhu Ying


bingo

华南理工大学, 广州 @ 2014.11
铜牌
第37名


FZU_ACKnight

北京师范大学, 北京 @ 2014.11
铜牌
第52名

Teamer 胡琦 Hu Qi

Teamer 颜弢 Yan Tao


bingo

西北工业大学, 西安 @ 2014.10
铜牌
第35名


FZU_ACKnight

辽宁科技大学, 鞍山 @ 2014.10
铜牌
第36名

Teamer 胡琦 Hu Qi

Teamer 颜弢 Yan Tao


team012

牡丹江师范学院, 牡丹江 @ 2014.10
铜牌
第34名

Teamer 邹鹏 Zou Peng

Teamer 苏曼娜 Su ManNa


FZU_Naze

西北工业大学, 西安 @ 2014.10


FZU_yy_dream

辽宁科技大学, 鞍山 @ 2014.10


FZU_Greedy

牡丹江师范学院, 牡丹江 @ 2014.10


team009 *

北京师范大学, 北京 @ 2014.11
旅游队*(不计排名)

Leader 钟亮 Zhong Liang

Teamer 吴优 Wu You